Elektronické informačné zdroje (EIZ)

Prístup do externých licencovaných databáz/EIZ je možný na základe bezplatnej online registrácie. Používateľ sa pri vstupe do konkrétneho e-zdroja autentifikuje/prihlasuje e-mailovým kontom a heslom zvoleným pri registrácii.

  • Využívanie niektorých funkcionalít (sťahovanie súborov, tlač, mobilná aplikácia…) môže byť podmienené v prípade vybraných databáz (napr. BookPort, PressReader a i.) zriadením bezplatného osobného konta v nich.
  • Prístup k e-zdrojom, ktoré má CVTI SR vo svojom vlastníctve, je zas možný cez náš on-line katalóg.
  • V niektorých z uvedených databáz sprístupňujeme iba časť ich obsahu. Výsledky vyhľadávania v jednotlivých databázach alebo prostredníctvom metavyhľadávačov (Primo, Summon, EZB) preto obsahovať aj záznamy, resp. odkazy na dokumenty (časopisecké e-články, e-časopisy, e-knihy), ktorých plné texty nesprístupňujeme (ojedinele aj napriek indikátorom prístupnosti plného textu). Zoznam sprístupňovaných titulov (prípadne informáciu o archívnom prístupe) nájdete pri popisu jednotlivých databáz na tejto stránke.
  • Dňa 3. apríla 2023 došlo k zmene autentifikačného systému – z toho dôvodu je nutné pri prvej návšteve po tomto dátume vykonať zmenu hesla (ak ste boli zaregistrovaní pred týmto dátumom) – viac informácií TU.
  • kontakt na otázky ohľadom EIZ: eiz.nvk@cvtisr.sk

METAVYHĽADÁVAČE

Prístup do externých licencovaných databáz (ako aj viacerých voľne dostupných databáz) je zabezpečený aj cez metavyhľadávač PRIMO (ersearch.cvtisr.sk) kliknutím na tlačidlo „Nájsť databázy“ pod centrálnym vyhľadávacím poľom. Vyhľadávacie pole tohto nástroja zároveň slúži aj ako spoločné rozhranie pre súbežné vyhľadávanie vo všetkých nižšie uvedených externých licencovaných databázach, ako aj vo viacerých open access databázach a našom online katalógu. Množinu výsledkov vyhľadávania je možné upravovať filtrami v ľavej časti stránky. Pre prístup k plným textom licencovaných e-zdrojov je potrebná autentifikácia používateľa kliknutím na tlačidlo „Prihlásiť sa“ v pravom hornom rohu.

Súbežné vyhľadávanie vo vybraných (nie všetkých) externých licencovaných databázach a viacerých open access databázach ponúka aj ďalší metavyhľadávací nástroj – Summon Discovery Tool. Prístup do viacerých nami sprístupňovaných licencovaných (spoplatnených) časopisov a open access časopisov je zas možný o. i. aj cez službu EZB – Electronic Journals Library.

Záznam webináru (12. 9. 2023) o vyhľadávaní v metavyhľadávacom nástroji Primo a v jednotlivých databázach.


Multiodborové e-zdroje
Bookport

[e-knihy]
Plnotextová databáza viac ako 9 000 e-kníh vydavateľstva Grada Publishing a ďalších prevažne v českom jazyku. Aktuálne sú sprístupnené sekcie: Zdravotnícka a lekárska literatúra, Osobný rozvoj a poznanie, Podnikanie, ekonómia a financie, Právo, dane a účtovníctvo.
Cambridge Books online

[e-knihy]
Plné texty 25 vybraných knižných titulov z oblasti duševného vlastníctva, transferu technológií a podpory podnikania.
DeGruyter

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza e-kníh z oblasti prírodných vied, medicíny, techniky, strojárstva, matematiky, spoločenských a humanitných vied. E-časopisy iba s archívnym prístupom 2018 – 2020.
Ebook Central

[e-knihy]
Plnotextová databáza e-kníh z oblasti duševného vlastníctva, manažmentu, techniky, transferu technológií, medicíny a životného prostredia.
EBSCOhost

[e-knihy, abstrakty]
Rozhranie obsahujúce multidisciplinárnu plnotextovú databázu e-kníh eBook Collection a abstraktovú databázu Library Information Science and Technology abstracts (zameraná na knižničnú a informačnú vedu).
Elgaronline

[e-knihy]
Plnotextová databáza 43 vybraných knižných titulov zameraných na duševné vlastníctvo, transfer technológií, podporu podnikania, obchod, manažment, ekonómiu, financie a životné prostredie.
Emerald Insight

[e-časopisy]
Databáza časopisov a knižných sérií z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, inžinierskych a materiálových vied.
Knovel

[faktografická databáza]
Databáza z oblasti techniky, prírodných a aplikovaných vied. Pracuje s interaktívnymi tabuľkami, grafmi, rovnicami, fázovými diagramami a konvertorom jednotiek.
OECD iLibrary

[e-knihy, e-časopisy, štatistiky]
Plnotextová databáza kníh, periodík a OECD štatistík.
Pressreader

[e-časopisy]
Databáza viac ako 7 000 celosvetových denníkov, magazínov a časopisov.
ProQuest Central

[e-knihy, e-časopisy, dizertácie]
Obsahuje rôzne typy dokumentov z celého sveta. Zahŕňa špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu vrátane českých a slovenských publikácií.
SAGE Counseling and Psychotherapy

[e-knihy]
Plnotextová databáza 354 kníh z oblasti poradenstva a psychoterapie.
SAGE eJournals

[e-časopisy]
Prístup do plných textov viac ako 700 titulov e-periodík z kolekcie Social Science and Humanities, pokrývajúcich oblasti ako ekonomika, vzdelávanie, filozofia, psychológia, politológia, história a ďalšie.
ScienceDirect

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza e-kníh a e-časopisov, obsahuje texty z oblasti medicíny, techniky, ekonomiky, technických, prírodných i ekonomických vied.
SpringerLink

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza elektronických časopisov a kníh z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
SpringerNature

[e-knihy, e-časopisy, videá]
Plnotextová databáza elektronických časopisov a kníh z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied vrátane časopisu Nature.
Taylor & Francis

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza pokrýva širokú škálu disciplín, vrátane humanitných a spoločenských vied, behaviorálnej vedy, práva, prírodných vied, technológií a medicíny.
Water resources research

[e-časopis]
Interdisciplinárny časopis, ktorý publikuje pôvodné výskumy v oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré zahŕňajú úlohu vody.
Wiley Online Library

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza e-časopisov z oblasti prírodných vied, medicíny, technických, spoločenských, humanitných vied a medicíny.
Špecializované e-zdroje
APS – American Physical Society

[e-časopisy]
Plnotextová databáza obsahujúca texty popredných časopisov z oblasti fyziky, vydávaných American Physical Society.
APS – American Physical Society – Physical Review Journals

[e-časopisy]
Plnotextová zbierka 13 popredných recenzovaných vedeckých časopisov z oblasti fyziky, ktoré vydáva American Physical Society.
European Source Online (ESO)

[legislatíva]
Prístup k webovým stránkam, dokumentom a publikáciám EÚ a iných medzinárodných inštitúcií a vlád jednotlivých európskych krajín.
IEEE/IET Electronic Library (IEL)

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová databáza technickej literatúry z oblasti elektroinžinierstva a informatiky. Obsahuje časopisy, zborníky a štandardy z kľúčových oblastí techniky.
IGI global


[kolekcia 73 e-kníh]

Databáza poskytujúca prístup k plným textom odborných publikácií z oblasti informačných technológií a výpočtovej techniky.
JAMA Network

[e-časopisy]
Prestížny medicínsky časopis JAMA vychádzajúci od roku 1883. Databáza JAMA network obsahuje ďalších 12 pridružených titulov časopisov.
New England Journal of Medicine (NEJM)

[e-časopis]
Popredný lekársky časopis. Sprístupňuje recenzované články a interaktívny klinický obsah určený lekárom, výskumníkom a pedagógom.
NEJM Catalyst

[e-časopis]
Recenzovaný časopis urýchľujúci transformáciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vysvetľuje ako majú byť poskytované, organizované a financované zdravotnícke služby.
NEJM Evidence

[e-časopis]
Inovatívne originálne medicínske výskumy a svieže, odvážne nápady v oblasti navrhovania klinických testov, štúdií a klinického rozhodovania.
NEJM Journal Watch

[e-časopis]
Časopis pre praktických lekárov, sestry a zdravotnícky personál. Zhrnuté výskumy sú doplnené o komentáre lekárovej z dennej praxe.
PubMED

[bibliografická databáza]
Databáza z oblasti medicíny knižnice U.S. National Library of Medicine, resp. rozhranie pre databázu MEDLINE®. Obsahuje odkazy na plné texty článkov.
Top Medical Collection

[kolekcia 11 e-časopisov]
Plné texty 11 popredných medicínskych časopisov z oblasti pediatrie, mikrobiológie, endokrinológie, nefrológie, psychiatrie, experimentálnej medicíny a reprodukcie.
Wolters Kluwer OVID

[bibliografická databáza]
Databáza vedeckých informácií z oblasti medicíny a zdravotníctva, o. i. zahŕňa aj databázu MEDLINE® a ďalšie medicínske a zdravotnícke databázy. Obsahuje odkazy na plné texty e-kníh a e-časopisov.
Scientometrické databázy
Web of Science

Bibliografická a scientometrická databáza poskytujúca prístup do citačných indexov, databáz a nástrojov na hodnotenie vedy.
Scopus

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza. Vyhľadáva v zdrojoch a patentoch z oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských a technických vied.
ARCHÍVNE PRÍSTUPY
BIO One Complete
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2014 – 2022)

[e-knihy, e-časopisy]
Plnotextová kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 knižných sérií z oblasti biológie, environmentálnej ekológie a vied o životnom prostredí.
CELL
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2018 – 2019)

[e-časopis]
Plnotextový časopis z oblasti experimentálnej biológie. Prináša výsledky výskumu z oblastí bunkovej a molekulárnej biológie, imunológie, neurovedy, virológie, ľudskej genetiky.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2016 – 2017)
len v priestoroch CVTI SR


[e-časopis]
Multidisciplinárny recenzovaný časopis pokrývajúci výskumné aktivity vo všetkých oblastiach nanovedy a nanotechnológií.
Lippincott Williams and Wilkins
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2012 – 2022)

[e-časopisy]
Databáza poskytujúca prístup do 255 titulov časopisov z oblasti medicíny vydavateľstva Lippincott Wiliams & Wilkins.
Neuron
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2018 – 2019)

[e-časopis]
Časopis z oblasti neurovedy, venujúci sa interdisciplinárnym stratégiám, integrujúcim viaceré prístupy k senzorickým, motorickým a vyšším kognitívnym funkciám.
Sage Research Methods
ARCHÍVNY PRÍSTUP (2018 – 2020)

Podcasty a praktické nástroje zamerané na riešenie metodologických problémov z oblasti spoločenských vied.
UKONČENÉ PRÍSTUPY (bez možnosti archívneho prístupu)
ACM digital library
PRÍSTUP BOL UKONČENÝ


Plnotextová digitálna knižnica obsahujúca texty časopisov z oblasti počítačovej vedy, zborníky z konferencií a iné publikácie spoločnosti Association for Computing Machinery.
JoVe – Journal of Visualized Experiments
PRÍSTUP BOL UKONČENÝ

[e-časopis]
Recenzovaný indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaných formou videa. (DOSTUPNÉ SÚ NAĎALEJ ČLÁNKY V REŽIME OPEN ACCESS)

VSTUP DO MNOHÝCH ĎALŠÍCH OPEN ACCESS DATABÁZ JE CEZ METAVYHĽADÁVAČ PRIMO (v časti „Nájsť databázy“).

Zdieľaj: