Informačné zdroje

Profil knižničného fondu vychádza zo štatútu, kde je stanovené, že CVTI SR získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje fond domácich a zahraničných dokumentov v klasickej i elektronickej forme, zameraný na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied. Okrem toho sa do fondu výberovo doplňujú dokumenty aj z ďalších odborov súvisiacich s technikou.

Jazykové hľadisko
Prioritne sa doplňujú dokumenty v slovenčine, ďalej v poradí čeština, angličtina, nemčina, francúzština, dokumenty v ostatných jazykoch sa doplňujú obmedzene, v mimoeurópskych jazykoch sa nezískavajú.

Časové hľadisko
Doplňujú sa iba najnovšie dokumenty. Dokumenty staršie ako 5 rokov sa získavajú iba výnimočne.

Hľadisko úplnosti
Intenzitu doplňovania možno orientačne vyjadriť nasledovne: Pokiaľ možno v úplnosti sa získavajú domáce periodické a neperiodické dokumenty zo všetkých technických odborov, ďalej slovenské technické normy a patenty a výberovo slovenské firemné dokumenty.

V zmysle dohôd a poverení tiež materiály OECD, EÚ, EBOR, WIPO, ZSVTS, patentové dokumenty EPÚ a rakúske normy.

Výberovo sa doplňujú periodické a neperiodické dokumenty z ostatných vedných odborov.

Pri získavaní dokumentov sa využívajú všetky dostupné akvizičné metódy: kúpa, povinný výtlačok, medzinárodná výmena publikácií , dar, dohody/poverenia. Pri doplňovaní sa zohľadňujú potreby a požiadavky (akvizičné návrhy) používateľov.

Tematický profil knižničného fondu

Okrem nižšie uvedených fondov dávame do pozornosti externé informačné zdroje a depozitné fondy*, ktoré obsahujú dokumenty európskej únie, OECD, EBOR, WIPO a ZSVTS.

Súčasťou fondu je aj tzv. sivá literatúra (dizertácie, výskumné správy, zborníky z konferencií a pod.) na všetkých dostupných nosičoch.

Do pozornosti tiež dávame špeciálno-pedagogickú knižnicu Múzea špeciálneho školstva v Levoči, ktorá obsahuje viac ako 4 000 titulov odbornej literatúry, beletrie, novín, časopisov, kalendárov či špeciálnych publikácií v Braillovom písme.

* (na základe poverenia)


Knihy a časopisy
Normy
Patenty
Firemná literatúra

Knihy aj časopisy sú pre registrovaných používateľov CVTI SR voľne prístupné vo všeobecnej študovni. Časopisy majú voľne prístupný bežný ročník a posledné 3 ročníky časopisov.

vstup do online katalógu

CVTI SR sprístupňuje aj odborné elektronické informačné zdroje, ktoré obsahujú kolekcie e-kníh a e-časopisov z rôznych vedných odborov.

vstup do  e-zdrojov

Registrovaní používatelia CVTI SR môžu bezplatne využívať e-knihy a e-časopisy na internetových pracoviskách v študovni, ako aj cez vzdialený prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Informácie o možnostiach práce v študovni poskytuje helpdesk.

Návrh na zakúpenie dokumentu - ak ste nenašli v našom katalógu knihu alebo časopis, ktorý ste hľadali alebo máte tip na zaujímavú novinku do fondu CVTI SR, pošlite nám svoj návrh.

Informačný fond dostupný v študovni špeciálnej literatúry:
 • technické normy
  • česko-slovenské (ČSN do roku 1992)
  • slovenské (STN od roku 1993, odborové normy do roku 1994)
  • rakúske (ÖNORM,ÖVE od roku 1991)
 • periodiká z oblasti  technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • právne predpisy  z oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • publikácie z oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva
 • Zoznam STN a abecedný register kľúčových slov v tlačenej verzii
E-zdroje z oblasti noriem:
 • online databáza
  • ZOZNAM STN online databáza platných a zrušených slovenských technických noriem (STN), s priebežnou aktualizáciou

 

 Stredisko patentových informácií PATLIB logo
Informačný fond dostupný v špecializovanej študovni: E-zdroje z oblasti patentov
 • patentové bázy dát na  CD/DVD v študovni špeciálnej literatúry:
  • ESPACE ACCESS - bibliografické informácie európskych a medzinárodných prihlášok s anotáciou
  • ESPACE ACCESS EP - B - bibliografické informácie a 1. nárok udelených európskych patentov
  • ESPACE EP - A – plné texty európskych prihlášok
  • ESPACE EP - B – bibliografické údaje, plné texty a obrázky udelených európskych patentov
  • ESPACE BULLETIN – anotácie a údaje na právny stav okolo 840 tisíc európskych prihlášok a viac ako 300 tisíc udelených patentov
  • ESPACE FIRST- titulné strany zverejnených európskych a medzinárodných prihlášok s obrázkami
  • ESPACE WORLD – plné texty medzinárodných /PCT/ zverejnených prihlášok
  • ESPACE LEGAL – plné texty rozhodnutí Sťažnostného senátu EPÚ, zoznam patent. zástupcov a zbierka zákonov
  • OFFICIAL JOURNAL OF THE EPO – vestník Európskeho patentového úradu
  • ESPACE PRECES – plné texty patentových dokumentov štátov strednej a východnej Európy
  • ESPACE ACCESS PRECES – bibliografické údaje a anotácie dokumentov štátov strednej a východnej Európy
  • PATENT ABSTRACT OF JAPAN – bibliografické údaje a anotácie japonských zverejnených prihlášok
  • USAPAT – plné texty amerických patentov
  • USAApp – plné texty amerických zverejnených prihlášok
 • voľne prístupné patentové databázy v  SciTech navigátor
 
Informačný fond dostupný v špecializovanej študovni:
 • prospekty, katalógy firiem, cenníky firiem v printovej a elektronickej verzii, získavané od roku 2001
 • výročné správy vybraných slovenských a zahraničných firiem, dostupné vo fonde v printovej verzii a na internete
 • firemné periodiká:
 • právne predpisy súvisiace s podnikaním
 • publikácie z oblasti podnikania
 • publikácie Verlag Dashöfer
E-zdroje z oblasti firemných informácií: Budovanie fondu firemnej literatúry je v posledných rokoch utlmené.
Zdieľaj: