Digitálna knižnica CVTI SR

Digitálna knižnica Centra vedecko-technických informácií SR je multiinštitucionálnym nástrojom na zabezpečenie online sprístupňovania digitalizovaných dokumentov pre vysoké školy, vedecko-výskumné organizácie, vydavateľov vedeckých a vedecko-populárnych diel. Poslaním Digitálnej knižnice CVTI SR je vytvorenie priestoru pre zabezpečenie online prístupu k elektronickým verziám dokumentov (digitalizovaným i born digital), ktoré slúžia na podporu vedy a výskumu. Dokumenty môžu byť z vlastných fondov jednotlivých inštitúcií, vydavateľstiev alebo z fondu CVTI SR.

Digitálna knižnica CVTI SR funguje ako dedikovaný virtuálny systém pre konkrétnu inštitúciu. Výhodou nášho systému je skutočnosť, že vie oddeliť digitálny obsah jednotlivých inštitúcií a pre každú inštitúciu vytvoriť vlastnú vstupnú webovú stránku. Prípadne viaceré webové stránky, na ktorých sú dostupné dynamicky generované digitálne objekty patriace výhradne do zbierky nášho partnera. Digitalizované dáta partnerov sprístupňujeme verejne alebo len na vopred zadefinovanom rozhraní IP adries zaslaných každým partnerom, pričom môže ísť o IP adresy akademických knižníc, jednotlivých ústavov, univerzít, internátov a pracovísk.

Zdieľaj: