Knižničný a výpožičný poriadok


Obsah

Úvodné ustanovenia│2

Podmienky a spôsoby registrácie │3

Pravidlá a podmienky poskytovania knižnično-informačných služieb │4

Podmienky vstupu do priestorov knižnice a online prístupov │ 5

Virtuálny knižničný pas (VKP) │6

Služby knižnice │ 6

Výpožičný poriadok │7

Požičiavanie dokumentov │8

Výpožičné lehoty │9

Povinnosti používateľov │10

Pravidlá využívania výpočtovej techniky CVTI SR │10

Online prístup do licencovaných informačných zdrojov a služieb │11

Sankcie a náhrady │12

Záverečné ustanovenia │13

Zdieľaj: