Digitalizácia

Charakteristika pracoviska

Dňa 11. mája 2010 podpredseda vlády SR a minister školstva SR Ján Mikolaj slávnostne otvoril v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) digitalizačné pracovisko (ďalej len DP) pre vedu a výskum na Slovensku. Vybudovanie DP bolo možné vďaka finančnej podpore Európskej únie, konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci realizácie národného projektu „Infraštruktúra pre výskum a vývoj – Dátové centrum pre výskum a vývoj“. Ide o moderné pracovisko národného i medzinárodného významu na konverziu tradičných textových a grafických dokumentov určené predovšetkým pre účely vzdelávania a podporu vedy a výskumu. Naše služby poskytujeme verejnosti, vedeckým pracovníkom, pedagogickým pracovníkom, vysokým školám, zrakovo znevýhodneným, súkromnému sektoru, štátnym a verejným inštitúciám. Naše pracovisko zabezpečuje profesionálnu digitalizáciu, komplexný digitalizačný postprocessing, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie digitalizovaného obsahu.

Prostredníctvom digitálnej knižnice (systém MediaInfo) plnotextovo sprístupňuje knižničné dokumenty k podpore vzdelávania, vedy a výskumu. Služby digitálnej knižnice umožňujú extrakciu textu, extrakciu ľubovoľnej zóny, extrakciu obrazu, preklad textu, metadátový popis vo viacerých jazykoch, vyhľadávanie podľa slov na úrovni celej zbierky, ale i konkrétneho dokumentu, zoskupovanie obsahu podľa faziet v kombináciách s inými kritériami (dátum vydania, výskyt frázy v obsahu). Digitálna knižnica CVTI SR predstavuje multifunkčný nástroj, ktorý vie efektívne sprístupňovať širokú škálu digitálneho obsahu (audio, video, dáta).

Všetky procesy nášho pracoviska sú plne automatizované. V rámci riadenia interných procesov používame softvér Scanflow od spoločnosti Treventus. Medzi funkcionality softvéru patrí delegovanie pracovných úloh jednotlivým používateľom, sledovanie procesných úkonov, kontrola kvality a štatistické výstupy. Automatizovaný workflow má prepojenie na ABBYY Recognition server (kde prebieha optické rozpoznanie znakov), interný pracovný úložný server, digitálnu knižnicu a softvérový nástroj na zabezpečenie dlhodobej archivácie (LTP).

Zdieľaj: