Depozitné knižnice (DK)

OECD
EBOR
WIPO
ZSVTS

Depozitná knižnica OECD

logo OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Štatút  Depozitnej knižnice OECD získalo CVTI SR v roku 2001. Poslaním DK OECD je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a ďalších informačných zdrojov OECD. Publikácie Depozitnej knižnice sprístupňujeme v priestoroch všeobecnej študovne vedeckej knižnice CVTI SR v čase bežných otváracích hodín. V prípade záujmu o publikácie OECD nás môžete kontaktovať na čísle 02/69 253 240 alebo emailom na adrese: patlib@cvtisr.sk.

Fond

Dokumenty Depozitnej knižnice OECD predstavujú vysoko špecializované štúdie a analýzy odrážajúce aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických vecí. Fond

  • obsahuje monografie, výročné správy, štúdie, konferenčné materiály, štatistické prehľady, periodiká a ďalšie dokumenty v anglickom jazyku sprístupňované v študovni DK OECD formou prezenčných výpožičiek,
  • knižničný fond CVTI SR obsahuje aj ďalšie exempláre dokumentov OECD v anglickom a francúzskom jazyku (získavané z tzv. kvóty, určenej pre Slovenskú republiku), ktoré sú sprístupňované formou absenčných výpožičiek).

Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nájdete pravidelne aktualizované anotácie najnovších vybraných, pre Slovensko relevantných, publikácií OECD.


Tematické zameranie fondu:

o01. Ageing Society Starnutie spoločnosti
o02. Agriculture, Food and Fisheries Poľnohospodárstvo, potraviny a rybárstvo
o03. Biotechnology Biotechnológia
o04. Competition and Regulatory Reform Hospodárska súťaž a reforma riadenia
o05. Corporate Sector Issues Problémy podnikového sektora
o06. Economics Ekonómia
o07. Education and Skills Výchova, vzdelávanie a kvalifikácia
o08. Electronic Commerce Elektronické obchodovanie
o09. Emerging and Transition Economies Novovznikajúce a transformujúce sa ekonomiky
o10. Employment Zamestnanosť
o11. Energy Energia
o12. Enterprise, Industry and Services Podniky, priemysel a služby
o13. Environment Životné prostredie
o14. Fighting Bribery and Corruption Boj proti úplatkárstvu a korupcii
o15. Finance and Investment Financie a investície
o16. Food Safety Ochrana potravín. Potravinová bezpečnosť
o17. Future Studies Výhľadové štúdie
o18. Governance Riadenie
o19. Growth Rast
o20. Health Zdravie. Zdravotná starostlivosť
o21. Information Society Informačná spoločnosť
o22. Insurance and Pensions Poistenie a dôchodkové zabezpečenie
o23. International Development Rozvoj medzinárodných vzťahov
o24. International Migration Medzinárodná migrácia
o25. Money Laundering Pranie peňazí
o26. Science and Innovation Veda a inovácie
o27. Social Issues Sociálne otázky
o28. Statistics Štatistika
o29. Sustainable Development Trvalo udržateľný rozvoj
o30. Taxation Daňový systém
o31. Territorial Economy Teritoriálna ekonomika
o32. Trade Obchod
o33. Transport Doprava

Informačné zdroje

OECD Information Sources - Informačné zdroje OECD

OECD and Slovakia - OECD a Slovensko

OECD Science and Innovation - Veda a inovácie OECD

OECD Publication and Distribution Documents - Vydávanie a distribúcia dokumentov OECD

OECD Other Bodies - Ostatné inštitúcie OECD

OECD centrá vo svete

Specialised OECD Offices - Špecializované kancelárie OECD

 

Depozitná knižnica EBOR

logo EBOR European Bank for Reconstruction and Development – EBRD Európska banka pre obnovu a rozvoj - EBOR Štatút Depozitnej knižnice Európskej banky pre obnovu a rozvoj – EBOR získalo CVTI SR v novembri 2005. Poslaním  DK EBOR je získavanie, spracovávanie, uchovávanie publikácií a bankových informačných materiálov a ich sprístupňovanie  širokej verejnosti zdarma. Publikácie sprístupňujeme vo všeobecnej študovni vedeckej knižnice CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v čase bežnej prevádzkovej doby. 
Kontakt: Mgr. Oľga Števková, olga.stevkova@cvtisr.sk, 02/ 69 253 240.

Fond

Dokumenty Depozitnej knižnice EBOR Depozitný fond obsahuje monografie, výročné správy a informačné materiály, ktoré vydáva Európska banke pre obnovu a rozvoj v anglickom jazyku. Medzi najvýznamnejšie publikácie patrí Transition report, ktorá prináša unikátne informácie o vývoji v strednej a východnej Európe a v Spoločenstve  nezávislých štátov a ročenka Annual report. Všetky publikácie sú zdarma prístupné: Knižničný fond CVTI SR obsahuje aj ďalšie exempláre dokumentov EBOR v anglickom jazyku dostupných formou absenčných výpožičiek. Tematické zameranie fondu:
 1. General Všeobecné
 2. Countries and sectors Krajiny a sektory
 3. EBRD financing Financovanie EBOR
 4. Economics Ekonomika
 5. Environment Životné prostredie
 6. Institutional Inštitúcie
 7. Legal Právo
 8. Partner funding Financovanie partnerov

Informačné zdroje

EBOR Internet  SOURCES EBOR – internetové zdroje

Resident Offices Kontakty na sídelné kancelárie EBRD and Slovak Republic EBOR a Slovenská republika Events Podujatia Projects Projekty Basic documents of the European Bank for Reconstruction and Development Základné dokumenty Európskej banky pre obnovu a rozvoj Research and Publications Výskum a publikácie Publications Publikácie Ministry of Finance of the Slovak Republic Ministerstvo financií Slovenskej republiky National Bank of Slovakia - International Relations NBS - Medzinárodné vzťahy Information Center of the World Bank in the Slovak Economic Library EU ( University of Economics ) in Bratislava Informačné centrum Svetovej banky  -  v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave (informačný leták)

Annual Report of Banks Výročné správy bánk

Národná banka Slovenska Citibank Europe, plc, pobočka zahraničnej banky ČSOB Prima banka Exim Banka SR Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej b anky Volksbank Slovensko, a. s. OTP Banka, a. s. Poštová banka, a. s. Privatbanka, a. s. Slovenská sporiteľňa Tatrabanka UniCredit Bank Slovakia, a. s. VÚB Banka, a. s.

Depozitná knižnica WIPO

Kontakt: Mgr. Oľga Števková, olga.stevkova@cvtisr.sk, patlib@cvtisr.sk, 02/69253240.
 

Depozitná knižnica ZSVTS

ZSVTS Centrum vedecko-technických informácií SR na základe Dohody o spolupráci medzi Centrom vedecko-technických informácií SR a Zväzom slovenských vedeckotechnických spoločností  buduje  od roku 2013 Depozitnú knižnicu ZSVTS.
Základ tejto knižnice tvorí vyše 3 965 publikácií, ktoré úsek vedy a techniky ZSVTS deponoval do CVTI SR. Fond DK ZSVTS obsahuje najmä zborníky vydávané ZSVTS a priebežne sa dopĺňa. Publikácie z Depozitnej knižnice ZSVTS majú osobitnú signatúru, začínajúcu písmenom V. Záujemcom o DK ZSVTS  odporúčame ONLINE KATALÓG.  Stačí zadať do  vyhľadávacieho okna výraz V00* Zbierka je k dispozícii na prezenčné štúdium vo všeobecnej študovni CVTI SR.
 
Zdieľaj: