NISPEZ IV

Národný projekt Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (NISPEZ IV)

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt spolufinancuje: EÚ – Európsky fond regionálneho rozvoja
OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020
Celkové oprávnené výdavky: 41 150 000,00€
Realizácia: január 2016  – december 2023
Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Strategickým cieľom národného projektu je modernizácia národnej infraštruktúry pre informačnú podporu vedy a inovácií na Slovensku ako systémové riešenie s priamym vplyvom na zvyšovanie výkonnosti a excelentnosti výskumu a vývoja na Slovensku a hospodársky rast. Projekt kontinuálne nadväzuje na výsledky dosiahnuté implementáciou národných projektov NISPEZ, NISPEZ II a NISPEZ III v programovom období 2007 – 2013 v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Prináša pridanú hodnotu rozvojom a inováciou výstupov zrealizovaných nielen v rámci uvedených národných projektov, ale aj ďalších národných projektov implementovaných v CVTI SR, čím generuje synergický efekt.

Aktivity:

1. Koordinované zabezpečenie prístupu k elektronickým  informačným zdrojom pre výskum a inovácie na Slovensku vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanie.

2. Zabezpečenie discovery systému pre efektívne vyhľadávanie vedeckého obsahu a systému pre správu elektronického obsahu.

3. Modernizácia systému získavania a dlhodobého uchovávania digitálneho vedeckého obsahu s dôrazom na podporu Open Access publikovania.


Opis projektu „Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií“ 

openaccess.cvtisr.sk

Odkazy:

O otvorenej vede otvorene

Národný workshop OpenAIRE/National workshop OpenAIRE

Open Access – veľký prínos pre oblasť vedy a výskumu

openaccess.cvtisr.sk 

Slovenská webová stránka o Open Access (OA)

The Slovak website about Open Access (OA)

Zdieľaj: