Virtuálne študovne

Virtuálne študovne
O projekte
Súčasné spolupráce
Selekcia študijných dokumentov

EODOPEN

EODOPEN

 

 • voľne dostupný archív
Geografický ústav SAV

 

 • voľne dostupný archív

Virtuálne študovne vysokých škôl

UPJŠ v Košiciach

 

 • dostupné len v rámci priestorov UPJŠ
Technická univerzita
vo Zvolene

 

 • dostupné len v rámci priestorov TUZVO
Akadémia ozbrojených síl

 

 • dostupné len v rámci priestorov AOS
Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

 

 • dostupné len v rámci priestorov UMB

Virtuálne študovne historických dokumentov

Ústredná knižnica SAV

 

 • voľne dostupný archív

Virtuálne študovne odborných časopisov s otvoreným prístupom

Historický časopis

 

 • archív vedeckého časopisu vydávaného Historickým ústavom SAV
 • voľne dostupný archív
Časopis ITlib

 

 • voľne dostupný archív

Špecializovaná zbierka

Venovaná 80. výročiu CVTI SR

 

 • voľne dostupný archív

Vedecká knižnica CVTI SR realizuje a prevádzkuje projekt Virtuálnych študovní. Projekt predstavuje službu digitálnej knižnice, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov a elektronických knižných dokumentov prostredníctvom dedikovaného virtuálneho klientskeho priestoru pre štúdium literatúry. Primárnym poslaním služby je zabezpečenie online sprístupňovania pre slovenskú sieť vedeckých knižníc, vysoké školy, vedeckovýskumné organizácie a vydavateľov vedeckých publikácií.

Softvér digitálnej knižnice a virtuálne študovne

Softvér digitálnej knižnice CVTI SR funguje ako jeden systémový celok, ktorý v prípade virtuálnych knižníc funguje z väčšej časti ako dedikovaný systém (virtuálne oddelený) pre konkrétnu akademickú knižnicu. Systém digitálnej knižnice umožňuje oddeliť digitálny obsah jednotlivých inštitúcií a pre každého zmluvného partnera dovoľuje vytvoriť vlastnú vstupnú webovú stránku, prípadne viaceré webové stránky, na ktorých sú dostupné dynamicky generované digitálne objekty patriace výhradne do zbierky zmluvného partnera. Možnosti usporiadania objektov na špecializovaných webových stránkach partnerov sú veľmi rôznorodé a závisia, okrem požiadaviek používateľov, najmä na množstve a kvalite poskytnutých metadát.

Ako fungujú virtuálne študovne?

Z hľadiska dostupných funkcionalít systém poskytuje napríklad online poznámky, hodnotenie digitálneho obsahu používateľmi, označenie obľúbeného obsahu. Pre dostupnosť vyššie uvedených funkcií je však potrebná autentifikácia do systému s platnou emailovou adresou. Systém digitálnej knižnice poskytuje dostatočný komfort aj neautentifikovaným používateľom a je na zvážení akademickej knižnice, ktoré funkcie svojim používateľom sprístupní a ktoré ponechá nedostupné. Počas aplikácie tohto modelu je možné technologicky ponechať funkcionality kopírovania časti textu, časti obrázkov, prípadne stiahnutie niekoľkých strán z dokumentu, alebo celého dokumentu. Systém používateľom poskytuje vyhľadávanie podľa slov na úrovni celej zbierky, ale i konkrétneho dokumentu, zoskupovanie obsahu podľa faziet v kombináciách s inými kritériami (dátum vydania, výskyt frázy v obsahu).

1. Autentifikácia a duplicity

Digitalizované, prípadne born-digital dokumenty akademickej knižnice, systém sprístupňuje len na vopred zadefinovanom rozhraní IP adries zaslaných akademickou knižnicou, pričom môže ísť o IP adresy akademickej knižnice, celej univerzity a jej detašovaných pracovísk, spolu s internátmi a ďalšími priestormi školy. Niektoré knižničné dokumenty sú niektorým používateľom prístupné až po autentifikácií (napríklad na základe IP adresy). V prípade neautentifikovaného používateľa systém zobrazí pri autorsky chránených dokumentoch len obálku daného dokumentu. Autentifikácia je multifaktorová a môže prebiehať na základe viacerých autentifikačných metód (napr. prihlásenie + IP adresa). V prípade neautentifikovaného prístupu je systém digitálnej knižnice prednastavený tak, že používateľ primárne pracuje len s dokumentmi jeho akademickej knižnice a vie si zobraziť aj voľne prístupné dokumenty CVTI SR. Prípadne dokumenty z iných virtuálnych študovní – v takom prípade však len titulnú stranu spolu s metadátovým bibliografickým popisom. V prípade, že jednu naimportovanú knihu vlastnia viaceré knižnice (duplicity) – sprístupňujeme len jeden elektronický dokument, a to vo viacerých študovniach zmluvných partnerov.

2. Vyhľadávanie obsahu

V rámci virtuálnych študovní je jednou z ďalších možností vyhľadávania informácií aj plnotextové vyhľadávanie, ktoré môže byť umiestnené na dedikovanej titulnej stránke venovanej akademickej knižnici (vytvorenej v rámci redakčného systému digitálnej knižnice). Systém podporuje skloňovanie slov v slovenskom jazyku a je možné v rámci vyhľadávania viacerých termínov určiť ich vzájomnú blízkosť. Plnotextové vyhľadávanie je možné fazetovo skombinovať s bibliografickými metadátami, prípadne časovým rozsahom. Účelom virtuálnej študovne je disponovať možnosťami okamžitého prístupu k potrebným dokumentom alebo informáciám pre zmluvných partnerov CVTI SR.

3. Možnosť aplikácie Digital humanities

Rôznorodý obsah digitálnej knižnice (články, strany, odseky) z rôznych knižničných dokumentov (periodiká, knihy, mapy) je možné na základe rôznych typov metadát, plného textu, dátumov, pospájať do nového komplexného recyklovaného informačného produktu, ktorý agreguje informácie z viacerých zdrojov digitálnej knižnice a vytvára komplexný prehľad objektov (osôb, miest, udalostí), súvislostí a faktov v hypertexte. Integrovaný redakčný systém do softvéru digitálnej knižnice – umožňuje vytváranie špecializovaných dynamicky generovaných prehľadových webových stránok, ktoré na základe rôznych (predovšetkým metadátových faziet z naimportovaných dokumentov) vytvára komplexný prehľad entít (osôb, miest, udalostí súvislostí a faktov). Medzi takéto špecializované stránky môžeme zaradiť aj stránku, ktorá vznikla k 80. výročiu CVTI SR https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/ page/80-rokov-cvtisr Cieľom funkcionality je okrem iného poskytnúť možnosť prevádzkovať priestor pre realizáciu Digital humanities na jednotlivých ústavoch a katedrách počas vyučovacieho procesu. To si však vyžaduje zapojenie nielen akademických knižníc, ale i pedagógov na jednotlivých univerzitách.

4. Doplnkové služby

Univerzitám, ktoré nemali svoje digitalizačné pracovisko, prípadne nedisponovali žiadnymi elektronickými dokumentmi na sprístupnenie, sme v rámci testovacej prevádzky zabezpečili aj bezodplatnú digitalizáciu vybraných kníh a spracovanie digitalizovaných obrazov spolu s vyťažením textu exportom do požadovaných formátov. V prípade, ak by niektorá z univerzít prejavila záujem o naše služby aj v súčasnosti, určite by sme ju neodmietli. Naše doplnkové služby sú však tiež spoplatnené. Dokumenty určené na sprístupňovanie by mali byť bez poškodenia a v reprezentatívnej kvalite. Netreba zabúdať, že projektom sa každá zúčastnená inštitúcia aj reprezentuje, preto by mali byť všetky výsledky projektu excelentné.

V súčasnosti CVTI SR technologicky zabezpečuje prístup k digitalizovaným knihám pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1235 e-kníh), Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici (705 e-kníh), Univerzitu Cyrila a Metoda v Trnave (381 e-kníh), Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (209 e-kníh), Technickú univerzitu vo Zvolene (33 e-kníh), Historický ústav SAV (307 čísiel e-časopisov), Akadémiu ozbrojených síl SR (108 e-kníh) a Ústrednú knižnicu SAV (181 e-kníh). Virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom prístup k viac ako 1 092 000 stranám študijných a vedecko-výskumných titulov, ktoré si u nás zaknihovali naši klienti.

Virtuálna študovňa EODOPEN obsahuje viac ako tisíc voľne dostupných kníh a odborných časopisov, ktoré boli digitalizované v rámci medzinárodného projektu. Do projektu EODOPEN sa zapojili viaceré vedecko-výskumné organizácie, vysoké školy, regionálne múzeá a ďalšie inštitúcie a združenia, ktoré produkujú hodnotný obsah, ktorý môže byť zaujímavý pre odbornú i laickú verejnosť. 

 

 

Výber knižničných dokumentov je plne v kompetencii akademickej knižnice. Predpokladom úspešnosti virtuálnej študovne je výber takých dokumentov, o ktoré majú používatelia akademickej knižnice enormný záujem a knižnica nevie v plnom rozsahu saturovať ich požiadavky. Počas dlhšieho obdobia testovacej prevádzky virtuálnych študovní sa ukázalo, že akademické knižnice majú rešpekt pri pridávaní najnovších dokumentov z domáceho univerzitného nakladateľstva, zrejme sa tak snažia vyhnúť prílišnej eskalácií vzťahov s autormi publikácií, ktorí pedagogicky pôsobia na univerzite. Je pravdepodobné, že ak by akademické knižnice sprístupňovali najaktuálnejšie dokumenty, priamo úmerne by sa zvýšil aj počet používateľov.

Zdieľaj: