Medziknižničné služby

Ak CVTI SR nemá žiadanú publikáciu vo svojom fonde, môže registrovaný používateľ požiadať o sprostredkovanie výpožičky z iných knižníc v SR (MVS).

Na požiadanie iných knižníc v SR poskytuje CVTI SR medziknižničné výpožičné služby dokumentov alebo kópií článkov zo svojho knižničného fondu.

Požiadavku na sprostredkovanie výpožičky možno podať:

 • osobne (všeobecná študovňa, 1. poschodie)
 • poštou (Centrum VTI SR, MVS, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1)
 • e-formulárom žiadanky MVS
 • elektronickou poštou mvs@cvtisr.sk

Podmienkou pre poskytnutie MVS je registrácia žiadajúcej knižnice za používateľa CVTI SR.
Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prihlášku pošlite poštou na našu adresu.

Predpokladom pre sprostredkovanie výpožičky originálu dokumentu alebo kópie je presne a správne vyplnená žiadanka.


 Na požiadanie registrovaného používateľa sprostredkuje CVTI SR formou medzinárodnej medziknižničnej služby zo zahraničných knižníc dokumenty z oblasti technických a aplikovaných vied formou kópií článkov z periodík alebo výpožičkou požadovanej publikácie (MMVS).

Využiť môžete online katalógy iných knižníc pre overenie správnosti bibliografickej citácie.

Požiadavku na sprostredkovanie výpožičky možno podať:

 • osobne (referát medziknižničných služieb, 1. poschodie, m. č. 101)
 • poštou (Centrum VTI SR, MMVS, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1)
 • e-formulárom žiadanky MMVS
 • elektronickou poštou mmvs@cvtisr.sk

Podmienkou pre poskytnutie MMVS je registrácia žiadajúcej knižnice (iného záujemcu) za používateľa CVTI SR.
Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prihlášku pošlite poštou na našu adresu.

Predpokladom pre sprostredkovanie výpožičky originálu dokumentu alebo kópie článku je presne a správne vyplnená žiadanka MMVS.


Služba elektronické dodávanie kópií dokumentov

sa realizuje:

 • s využitím informačných zdrojov zahraničných komerčných služieb (napr. SUBITO, GetInfo …) Elektronické kópie sa dodávajú vo formáte PDF
 • poskytnutím e-verzie článkov z dostupných kolekcií online periodík, ak to umožňujú uzatvorené licenčné zmluvy
 • zaslaním elektronických kópií vyhotovených skenovaním častí dokumentov z fondu CVTI SR.

Služba sa poskytuje za úhradu podľa Cenníka poskytovaných služieb a prác CVTI SR.

Zdieľaj: