Web of Science

Web of Science Core Collection obsahuje záznamy článkov z časopisov, kapitol kníh, konferenčných príspevkov z najrôznejších vedných oblastí.

Biosis Citation Index obsahuje záznamy článkov z časopisov, konferenčných príspevkov, kníh a patentov z oblasti vied o živej prírode a biomedicínskeho výskumu.

Current Contetns Connect obsahuje záznamy článkov z karentovaných časopisov.

Data Citation Index obsahuje údaje z repozitárov najrôznejších vedných oblastí.

Derwent Innovation Index obsahuje záznamy patentov z viac ako 50 patentových úradov.

KCI – Korean Database obsahuje záznamy článkov z časopisov vydávaných v Kórei.

MEDLINE je popredná databáza z oblasti vied o živote.

Russian Science Citation Index obsahuje záznamy článkov z kľúčových ruských časopisov z oblasti vedy, techniky, medicíny a vzdelávania.

SciELO Citation Index záznamy článkov z popredných Open Access časopisov z Latinskej Ameriky, Portugalska, Španielska a Južnej Afriky.

Zoological Record je databázou z oblasti biológie zvierat.

Essential Science Indicators je nástrojom na analýzu jednotlivých elementov v databáze Web of Science Core Collection: vedcov, inštitúcií, krajín i vedeckých publikácií.

ESI poskytuje prehľad o svetových trendoch vo vede, popredných vedcoch a najcitovanejších prácach.

Journal Citation Reports poskytuje analytické nástroje na hodnotenie ohlasov časopisov. Prostredníctvom citačných metrík umožňuje analyzovať celú citačnú sieť časopisu z rôznych pohľadov (príkladom je známa metrika Journal Impact Factor). Dostupný na: https://jcr.clarivate.com/jcr/home
________________________________________________________________________________________________________________
Indexy ESCI, SCIE a SSCI sú tri hlavné indexy (zoznamy) databázy Web of Science (WoS).

  • ESCI (Emerging Sources Citation Index) je index, ktorý zahŕňa časopisy, ktoré majú potenciál byť zaradené do indexu SCIE. Tieto časopisy spĺňajú niektoré, ale nie všetky kritériá pre zaradenie do SCIE. Napríklad môžu mať nižší impakt faktor alebo môžu byť publikované v jazyku, ktorý nie je anglický.
  • SCIE (Science Citation Index Expanded) je index, ktorý zahŕňa časopisy z oblasti prírodných vied, techniky, medicíny a poľnohospodárstva. Tieto časopisy spĺňajú prísne kritériá, ktoré zahŕňajú kvalitu publikácií, impakt faktor a medzinárodnú prestíž.
  • Tretím indexom je SSCI, ktorý sa zaoberá sociálnymi vedami.

Sprístupňované v rámci implementácie národného projektu NISPEZ IV.

Zdieľaj: