NISPEZ III
NISPEZ II
NISPEZ I
Národný projekt NISPEZ III

Operačný program: Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky: 2 783 239,50 €

Realizácia: 10/2015 - 12/2015

Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom národného projektu NISPEZ III, spoločne s národným projektom NISPEZ II, bolo  ešte v tomto programovacom období zabezpečenie prístupu k vybraným špecializovaným odborným a vedeckým EIZ od renomovaných vydavateľov pre špičkové organizácie výskumu a vývoja na Slovensku a dofinancovanie vybraných databázových kolekcií, ku ktorým boli prístupy zazmluvnené v rámci národného projektu NISPEZ II.

Špecifický cieľ projektu

Zabezpečenie informačnej podpory špičkových pracovísk výskumu a vývoja na  Slovensku

Národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom III (NISPEZ III) priamo nadväzuje na národný projekt Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom II (NISPEZ II), prostredníctvom ktorého bolo realizované  centralizované riešenie pre zabezpečenie prístupov k širokému portfóliu zahraničných e-zdrojov pre podporu výskumu a vývoja na Slovensku.

Národný projekt NISPEZ III bol implementovaný prostredníctvom jednej aktivity, ktorá priamo nadväzovala na činnosti realizované v národnom projekte NISPEZ a NISPEZ II, pričom aktivity všetkých projektov sú navzájom komplementárne so silným synergickým efektom.

Portfólio zahraničných e-zdrojov sprístupňovaných sa v rámci projektu NISPEZ II sa vďaka národného projektu NISPEZ III rozšírilo aj o nový prístup do elektronických informačných zdrojov SciVal a e-Books Science Direct na základe priamej požiadavky najvýznamnejších predstaviteľov vedeckej komunity na Slovensku.

Aktivita 1.1

Centralizovaný nákup prístupov k  databázovým kolekciám pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku a dofinancovanie už zazmluvnených prístupov v rámci národného projektu NISPEZ II vrátane podporných aktivít pre ich efektívne využívanie.

Ťažiskovým cieľom aktivity 1.1 bolo zabezpečenie prístupov k vybraným špecializovaným odborným a vedeckým EIZ od renomovaných vydavateľov pre špičkové organizácie výskumu a vývoja na Slovensku ako aj dofinancovanie vybraných databázových kolekcií, ku ktorým boli prístupy zazmluvnené v rámci národného projektu NISPEZ II (ProQuest, SpringerLink, Scopus, Science Direct). V rámci prierezových aktivít boli realizované činnosti spoločné pre ostatné podaktivity súvisiace najmä so zabezpečením efektívneho využívania relevantných informačných zdrojov.

Doba realizácie aktivity: 10/2015 – 12/2015

Informácie o projekte NISPEZ III sú dostupné aj webovej stránke:

http://nispez2.cvtisr.sk/uvodna-stranka/o-projekte/aktuality/informacia-o-projekte-nispez-iii.html?page_id=1334

Národný projekt NISPEZ II

Operačný program: Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky: 8 191 848,51 €

Realizácia: marec 2013 – október 2015, predĺžená do 31. decembra 2015

Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom projektu je spoločne s národným projektom NISPEZ zabezpečiť informačnú podporu vybraných, najkvalitnejších výskumno-vývojových inštitúcií na Slovensku, vrátane poskytovania podporných a súvisiacich aktivít. Prostriedkom tejto podpory je centralizovaný nákup prístupov k najdôležitejším elektronickým informačným zdrojom, reflektujúc aktuálnu situáciu v oblasti otvoreného prístupu k informáciám (Open Access) vo svete.

Špecifický cieľ projektu

Zabezpečenie informačnej podpory najvýkonnejších pracovísk výskumu a vývoja na  Slovensku.

Plánované výstupy

Zabezpečenie kontinuálnych prístupov k  vedeckým databázovým kolekciám od renomovaných svetových producentov pre vedeckú komunitu na Slovensku. Prístupy vedeckých inštitúcií k špecializovaným elektronickým informačným zdrojom sú nevyhnutným predpokladom pre dosahovanie požadovanej efektívnosti výskumno-vývojovej činnosti na Slovensku a najmä generovanie poznatkov využiteľných v praxi.

Národný projekt NISPEZ

Operačný program: Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky: 19 881 676,23 €

Realizácia: december 2008 – máj 2014, predĺžená do 31. mája 2015

Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom projektu je vybudovať efektívny systém informačnej podpory výskumu a vývoja v SR na báze elektronických informačných zdrojov prostredníctvom nástrojov na riadenie a správu elektronických zdrojov.

Špecifický cieľ 1 Koordinácia výberu a optimalizácia portfólia elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj.

Špecifický cieľ 2 Vybudovanie efektívneho systému využívania elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj na báze nadstavbových nástrojov a technológií.

Špecifický cieľ 3 Vytvorenie centrálnej databázy slovenských elektronických informačných zdrojov pre výskum a vývoj a portálové riešenie prístupu k ďalším, parciálne spracovávaným slovenským elektronickým zdrojom.

Špecifický cieľ 4 Rozširovanie Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie (CIP VVI)  o nové funkčnosti s rešpektovaním štandardov EÚ a zameraním na efektívnu prácu s projektmi vrátane prepojenia s inými informačnými systémami.

Kontakt na administratívny, riadiaci personál projektu a na odborných pracovníkov projektu NISPEZ.

Zdieľaj: