Digitálne technológie, inovatívne služby aj podpora knihovníctva. Verejné knižnice sú silným partnerom

Žijeme digitálne, smelo hovoríme o prahu 4. priemyselnej revolúcie a jej nových výzvach. Musíme nielen aktívne podporovať nové informačné a digitálne gramotnosti, ale tiež zefektívniť prístup k súčasným i novým knižnično-informačným službám. V tomto smere majú nezanedbateľný dosah na širokú verejnosť aj verejné knižnice.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich z pozície vedeckej knižnice v tejto súvislosti oslovilo, a dnes s nimi, ako so svojimi partnerskými verejnými knižnicami, aktívne rozbieha spoluprácu naprieč celým Slovenskom.   

Cieľom spolupráce CVTI SR s verejnými knižnicami je intenzifikácia využitia knižníc, ako miesta pre získavanie všetkých druhov informácií, vzdelávania, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov,“ upresňuje Jozef Dzivák, riaditeľ sekcie Vedecká knižnica v CVTI SR. 

Kreatívna dielňa FabLab, kde sa pracuje s digitálnymi technológiami, či národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sú v tejto spolupráci pre CVTI SR kľúčové. Cez verejné knižnice sa budú podporovať kompetencie v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT) u všetkých vekových skupín obyvateľstva. 

Ďalším zámerom spolupráce CVTI SR s verejnými knižnicami je zefektívnenie využívania elektronických informačných zdrojov (EIZ), ktorých portfólio sa neustále rozrastá. CVTI SR napríklad aktuálne rozšírilo svoju ponuku e-zdrojov o viac ako šesťtisíc e-kníh cez online službu BookPort. Práve verejné knižnice môžu zefektívniť používanie elektronických zdrojov informácií u verejnosti. Prostredníctvom partnerských knižníc sa potencionálnym používateľom z celého Slovenska plánujú priniesť aj nové a inovatívne služby, zaujímavé podujatia pre širokú, ako aj odbornú verejnosť.

„Naše skúsenosti a prostriedky plánujeme využiť aj na podporu samotných verejných knižníc. V rámci spolupráce komplexne školíme knihovníkov vo využívaní elektronických informačných zdrojov CVTI SR. Zabezpečíme tiež ich ďalšie celoživotné vzdelávanie. Partnerským knižniciam ponúkame bezplatne digitalizáciu dokumentov. K dispozícii je im putovný knižný skener na zapožičanie alebo priestory digitalizačného pracoviska  CVTI SR. Partnerské knižnice sa môžu zapojiť i do budúcich projektov, zriadenia nových študovní alebo kreatívnej dielne FabLab,“ konkretizuje Dzivák.

V súčasnosti je do projektu zapojených 30 verejných knižníc a 1 akademická knižnica. Sďalšími knižnicami sa o spolupráci rokuje. Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady. Všetky služby sú zdarma.

K dnešnému dňu boli pre partnerské knižnice zrealizované dve online školenia. Venovali sa elektronickým informačným zdrojom CVTI SR a expertnému vyhľadávaniu či rešeršovaniu.

V auguste a začiatkom septembra prebehli prezenčné školenia. Odborní zamestnanci CVTI SR navštívili vybrané partnerské knižnice v Prešove, Banskej Bystrici, Trnave, Žiline, Nitre a Poprade. Tieto knižnice zároveň hostili školenia aj pre knihovníkov  z okolitých knižníc.

Prvé dvojdňové školenie rozvíjalo kreativitu účastníkov, jeho účastníci pracovali s Micro:bitom a 3D tlačiarňou. Keď tieto technológie už nie sú „neznámou“ pre knihovníkov, môžu ich predstaviť deťom vo svojich knižniciach. A možno práve vďaka nim pôjdu študovať programovanie, robotiku alebo budú vedieť 3D modelovať.

Druhé jednodňové školenie nadväzovalo na online školenia. Išlo o konzultácie a praktické cvičenia k rešeršovaniu v elektronických informačných zdrojoch CVTI SR.

Spolupráca CVTI SR a partnerských verejných knižníc aktuálne iba začína. Čakajú ju ďalšie kroky a zaujímavé projekty.  

Zdieľaj: