Čo nové v občianskej vede na Slovensku?

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je Obcianska_veda_banner1_660x190.jpg

Na Slovensku potrebujeme vedome šíriť potrebu a dôležitosť občianskej vedy v prospech vedeckého výskumu a spoločnosti, a preto sme v spolupráci s univerzitou University College London pripravili úvodný kurz k občianskej vede. Kurz je bezplatný a v slovenskom jazyku. Do kurzu sme zapojili aj 12 vybraných reprezentantov projektov občianskej vedy na Slovensku, ktorí sa s nami podelili o svoje skúsenosti v krátkych videách. Súčasne nás veľmi teší, že sme nadviazali spoluprácu aj s ďalšími novými projektami zo Slovenska, ale aj z Čiech. 

Dátum a čas: 13.4.2022 13:00 – 15:00hod.
Link na webinár: https://video.nti.sk/live/?2193610OAV61QS42
Záznam spolu s prezentáciami budú neskôr dostupné na tejto stránke.


Prezentujú:

Mária Habrmanová (CVTI SR) – Začnime si s občianskou vedou

Zuzana Stožická (CVTI SR) – Hľadajú sa prvosienky jarné

Zuzana Okániková (OZ Pronatur) a Matyáš Adam (Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne) – Citizen Science in the Carpathians: building capacities of protected areas managers

Monika Supeková (SVP) – Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno


Niečo viac o prezentujúcich:

  • Mária Habrmanová – pracuje ako odborná pracovníčka v Centre vedecko-technických informácií na Oddelení podpory otvorenej vedy a výskumu. Venuje sa problematike občianskej vedy na Slovenku a jej propagácii. Podieľala sa na príprave úvodného online kurzu k občianskej vede Začnime si s občianskou vedou.
  • Zuzana Stožická – v Centre vedecko-technických informácií SR sa zaoberá podporou a propagáciou otvorenej vedy. Mimoriadny potenciál pre rozvoj vzťahov medzi vedou a verejnosťou vidí v občianskej vede. Je spoluautorkou otvoreného učebného textu Sprievodca svetom vedeckého publikovania a online kurzu Začnime si s občianskou vedou.
  • Zuzana Okániková – pracuje v mimovládnej organizácii PRONATUR ako projektová manažérka a odborníčka na trvalo udržateľný rozvoj a udržateľný cestovný ruch. V minulosti pracovala v Štátnej ochrane prírody Slovenskej republiky. Ako zástupkyňu mimovládneho sektora ju zaujímajú spôsoby a nástroje, ako môžeme podporiť vedu a ochranu prírody na Slovensku prostredníctvom verejnej angažovanosti, najmä prostredníctvom zvyšovania informovanosti a environmentálnej výchovy.
  • Matyáš Adam – pôsobí na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne a ako ekológ sa zaujíma o environmentálnu výchovu. Vo svoj výskume sa zameriava na monitorovanie biodiverzity pomocou nových technológií a princípov občianskej vedy. Prispieva tiež k sociálnej ochrane v spolupráci s miestnymi komunitami v odľahlých oblastiach.
  • Monika Supeková – pracuje v Slovenskom vodohospodárskom podniku a venuje sa témam adaptácie na klimatickú zmenu, odstraňovania umelých bariér v rámci vodných tokov, zmiernenia následkov povodní, sucha a znečistenia.
Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.