Začne sa česko-slovenská spolupráca. Jej aktivity cielia na knižnice a knihovníkov

Knižnice sú prispôsobivým priestorom. Živo reagujú na to, čo súčasný používateľ knižnice, ale aj dnešný knihovník potrebuje. S tým všetkým sú spojené pojmy ako digitalizácia, e-zdroje, nové služby no tiež vzdelávanie a získavanie finančných zdrojov.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a Moravská zemská knižnica v Brne sa rozhodli ísť vo veci rozvoja knihovníctva i profesie knihovníka spoločnou cestou. Podpísali dohodu o spolupráci.

Spoločná diskusia a zámery majú konkretizovanú podobu. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako národná vedecká knižnica a Moravská zemská knižnica v Brne ako kľúčová inštitúcia českého knihovníctva podpísali k záveru roka spoločnú dohodu o spolupráci.

Obe inštitúcie plánujú touto formou rozvíjať tak oblasť knihovníctva, knižnično-informačných služieb, ale aj profesiu odborných zamestnancov v knižniciach.

Predmetom dohody je viacero konkrétnych kľúčových aktivít. Zahŕňajú napríklad digitalizáciu, archiváciu a sprístupňovanie digitalizované obsahu a rozvoj e-služieb. Počíta sa s intenzívnym vzdelávaním zamestnancov vrátane možností stážových programov. Slovenská i česká strana bude spoločne uvažovať o nových projektových zámeroch, ale i formách ich financovania. Podporu si obe inštitúcie poskytnú v rámci sieťovania kontaktov a uplatňovania politiky otvoreného prístupu. Uvažovať sa bude nad novými knižnično-informačnými službami aj spoločnými marketingovými aktivitami.

Podpísaná dohoda o spolupráci predstavuje množstvo dielčích úloh. Obe inštitúcie sú na pomyslenej štartovacej čiare ich realizácie. O ďalších krokoch a aktivitách bude verejnosť priebežne informovaná.

Začne sa česko-slovenská spolupráca. Jej aktivity cielia na knižnice a knihovníkov 

Zdieľaj: