Medzinárodný projekt EODOPEN

„Sprístupňujeme knihy občanom“

Program: Kreatívna Európa
Celý názov projektu: eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens
Koordinátor: Univerzitná a krajinská knižnica Tirolska v Innsbrucku, Rakúsko.
Konzorcium pozostáva z 15 partnerov.
Trvanie projektu: november 2019 – október 2024
Celkový rozpočet projektu: 3 961 774 €
Celkový rozpočet CVTI SR v projekte: 258 182 €

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) je jedným z 15 projektových partnerov nového Európskeho projektu EODOPEN v ktorom participuje 11 európskych krajín. Dňa 19. novembra 2019 sa uskutočnilo na Univerzite Mikuláša Koperníka v Toruni úvodné stretnutie riešiteľov projektu EODOPEN. Zámerom štvorročného projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa je digitalizácia 15 000 kníh z 20. a 21. storočia. Digitalizácia bude prebiehať na základe požiadaviek a potrieb vybraných cieľových skupín.

„EODOPEN sa priamo dotkne viac ako 1 milióna ľudí v Európe“ spresnila Silvia Gstrein, koordinátorka projektu a vedúca Oddelenia digitálnych služieb Univerzitnej a krajinskej knižnice Tirolska v Innsbrucku. „Pre náš vyše štyridsaťčlenný tím z jedenástich krajín sú tieto štyri roky výzvou. Motivuje nás cieľ voľne sprístupniť 15 000 digitalizovaných diel“.

Ambíciou EODOPEN je spolupráca s lokálnymi komunitami používateľov a občanmi, ktorí sa budú aktívne podieľať na výbere materiálov na digitalizáciu. Jedným z našich cieľov je sprístupniť digitalizované knihy v rôznych formátoch s dôrazom na zabezpečenie bezproblémového prístupu pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených. Druhým cieľom je podieľať sa na vzdelávaní odborných kapacít knižníc a pamäťových a fondových inštitúcií a to prostredníctvom školení ohľadom vysporiadania sa s autorskými právami dokumentov.

V priebehu projektu sa plánujú podujatia zamerané na zapojenie jednotlivých cieľových skupín do výberu dokumentov na digitalizáciu. Medzi oslovenými cieľovými skupinami budú študenti, vedeckí pracovníci, pedagógovia ale aj široká verejnosť.

Digitalizované knihy budú sprístupnené širokej európskej verejnosti prostredníctvom digitálnych knižníc jednotlivých projektových partnerov, ale i spoločného portálu, ktorý bude vytvorený počas realizácie projektu. Všetky digitalizované knihy budú po skončení projektu voľne prístupné naprieč všetkými krajinami Európskej únie.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Cieľom projektu je priame zapojenie občanov do procesu výberu kníh na digitalizáciu a to na národnej, regionálnej a komunitnej úrovni. Na digitalizáciu sa budú vyberať dokumenty z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro.

Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/


Partneri a spolupráce
PR výstupy
Vyhlásenie o autorských právach
Workflow - informácie pre partnerov

V rámci projektu CVTI SR digitalizovalo diela mnohých významných vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcii z celého Slovenska.

Patria medzi ne viaceré ústavy Slovenskej akadémie vied (Ústav merania, Geografický ústav, Ústav hydrológie, Ústav slovenskej literatúry, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Historický ústav, Filozofický ústav, Ústav ekológie lesa, Ekonomický ústav), asociácie a spoločnosti (Národopisná spoločnosť Slovenska, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Slovenská botanická spoločnosť pri SAV), Vojenský historický ústav a Pamiatkový úrad SR.
Z vysokých škôl sa zapojili viaceré fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Farmaceutická fakulta, Prírodovedecká fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Pedagogická fakulta, Fakulta telesnej výchovy a športu), Univerzita J. Selyeho, Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, Katedra cestovného ruchu Ekonomickej fakulty UMB, Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity.
Digitalizovali sa aj publikácie Podtatranského múzea v Poprade, Považského múzea v Žiline, Slovenského banského múzea, ako aj diela individuálnych autorov.

Všetky naskenované dokumenty sú sprístupnené verejnosti prostredníctvom Virtuálnej študovne CVTI SR, ktorá zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov pre štúdium, vedu a výskum.

Vstup do digitálnej knižnice EODOPEN

Aktuality a tlačové správy:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centrum vedecko-technických informácií SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej akadémie vied. 8.10.2020


O propagácii aj autorských právach. CVTI SR sa zúčastnilo druhého stretnutia partnerov medzinárodného projektu k digitalizácii kníh. 5.6.2020


E-knihy ... skúsenosti, preferencie, prax. Zapojte sa do krátkeho dotazníka medzinárodného projektu, ktorý má zdigitalizovať 15 tisíc kníh.  5.5.2020


Európsky program Kreatívna Európa podporil digitalizáciu 15 tisíc kníh. CVTI SR je partnerom medzinárodného projektu rozširujúceho digitálne knižnice a voľný prístup k digitalizovaným knihám naprieč EÚ.  14.1.2020
  EODOPEN v médiách:


Odborník na digitalizáciu: Existuje aj Netflix pre knihy, dá sa k nemu dostať zadarmo 12.10.2021 / zive.aktuality.sk

Pre verejnosť bežne nedostupné diela z 20. a 21. storočia sprístupňuje európsky digitalizačný projekt EODOpen 30.9.2021 / literarnenoviny.sk

CVTI SR prostredníctvom dotazníka zisťuje skúsenosti s čítaním e-kníh / teraz.sk

EODOPEN - medzinárodný projekt digitalizácie a sprístupnenia dokumentov z 20. a 21. storočia ITlib.Inforamčné technológie a kninžice

11 krajín l 15 partnerských inštitúcií l Digitalizácia l 15 tisíc kníh 20 a 21. storočia  / ITlib.Informačné technológie a knižnice

V rámci európskeho projektu plánujú zdigitalizovať 15-tisíc kníh / pravda.sk

Vyhlásenia o autorských právach podpisuje držiteľ autorských práv k dokumentom, ktoré majú byť predmetom digitalizácia a sprístupnenia. Vyhlásenie sa vypĺňa z dôvodu nutnosti udelenia verejnej licencie k predmetným dokumentom v prípade, že dokumenty budú digitalizované a sprístupnené prostredníctvom projektu EODOPEN.

Vyhlásenie k autorským právam  

V prípade záujmu o zapojenie do projektu EODOPEN prebieha postup práce nasledovne:

  • Selekcia vhodných dokumentov, ktoré budú predmetom digitalizácie a sprístupnenia.
  • Podpísanie vyhlásenia o autorských právach so strany držiteľa autorských práv k predmetným dokumentom.
  • Vyhlásenie sa vypĺňa z dôvodu nutnosti udelenia verejnej licencie k predmetným dokumentom.
  • Tranzit fyzických dokumentov do CVTI.
  • Digitalizácia dokumentov.
  • Tranzit dokumentov naspäť do partnerskej inštitúcie.
  • Sprístupnenie dokumentov prostredníctvom digitálnych knižníc a spoločného európskeho portálu.Dokumenty, ktoré má inštitúcia v elektronickej verzii (napr. PDF formát) nie je nutné skenovať, stačí ich zaslať elektronicky a CVTI ich následne sprístupní podľa vzájomnej dohody.

Digitalizácia aj sprístupnenie sú v rámci projektu EODOPEN pre partnerov bezplatné.

Zdieľaj: