Odborná literatúra o našich tradíciách, živote predkov a kultúre regiónov dostala digitálnu podobu

Zvykoslovie, regionálna kultúra či história remesiel. Naše bohaté tradície sa pomyselne zmestili aj do digitálnej podoby. V digitálnej knižnici nájdete aktuálne tisíce strán odbornej literatúry z oblasti etnológie a antropológie.    

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci európskeho projektu EODOPEN, digitalizovalo a sprístupnilo diela Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.

„Celkovo bolo digitalizovaných a sprístupnených 101 publikácií. Medzi najzaujímavejšie diela patria knihy zamerané na tradičné slovenské zvyky a sviatky, kulinárnu kultúru regiónov a zbierky ľudových a vojenských piesní. Rovnako upútajú diela o histórií starej Bratislavy alebo o spôsobe života slovenských roľníkov, vinohradníkov a pastierov. Publikácie sú dostupné v digitálnej knižnici CVTI SR, ktorá sprístupňuje digitalizované knižné dokumenty pre štúdium, vedu a výskum,“ konkretizuje Tomáš Fiala, vedúci odboru knižnično-informačných služieb CVTI SR a manažér projektu EODOPEN.    

Ako doplnil, CVTI SR je jedným z pätnástich projektových partnerov európskeho projektu EODOPEN. Spolupracuje v ňom jedenásť európskych krajín. Štvorročný projektmá digitalizovať 15 000 kníh z 20. a 21. storočia a voľne ich sprístupniť  v rôznych formátoch. Samozrejmosťou má byť aj zabezpečenie ich bezproblémového prístupu pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených.  

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV vznikol v roku 1946 ako Národopisný ústav Slovenskej akadémie vied a umení. Neskôr bol premenovaný na Ústav etnológie SAV (1994-2018). Dnes sa jeho výskumná činnosť zameriava na kultúrne tradície a spôsob života, ako aj sociálne, kultúrne i materiálne aspekty ekonomickej a politickej transformácie po roku 1989 vo vidieckom a mestskom prostredí. Osobitný dôraz sa kladie na fenomény kolektívnych identít, pamäti, etnicity, náboženstva, otázku minorít a migrácie, rovnako ako na problematiku kultúrneho dedičstva a digitálnych humanitných vied.

Ústav spolupracuje s rôznymi externými inštitúciami v oblasti verejnej správy a tretieho sektora. Aktívne popularizuje odborné témy formou výstav, múzejných expozícií, produkciou dokumentárnych videí a filmov.

Zdieľaj: