O praveku aj práci vo firmách. Budú sa digitalizovať ďalšie celoslovensko hodnotné tituly

Digitálne dokumenty. To je ľahký prístup k informáciám a širšie možnosti, ako a kde informácie získať. V jednej zo slovenských knižníc môžeme nazrieť aj do významnej publikácie o pravekom osídľovaní časti nášho územia alebo do tematických firemných časopisov.

Ich fyzická podoba patrí do knižničného fondu Novohradskej knižnice v Lučenci. Aktuálne sa však knižnica rozhodla vybraný fond zdigitalizovať. Vďaka Centru vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho projektu konzorcia Knižnice pre Slovensko dostanú elektronickú podobu, čo používateľ, z hľadiska prístupu, dnes ocení.

Konzorcium Knižnice pre Slovensko, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktívne rieši aj otázky rozširovania virtuálnych knižníc. Zdigitalizovaných diel vrátane rôznych regionálnych časopisov pribúda. Elektronickú podobu dostávajú diela hodnotné nielen pre odbornú verejnosť, nielen pre región, ale pre širokú verejnosť a celé Slovensko.

Ďalšou knižnicou, ktorá sa rozhodla zdigitalizovať niekoľko svojich diel a časopisov je Novohradská knižnica v Lučenci.

„Náš zdigitalizovaný fond bude obsahovať dve významné diela. Prvým z nich je monografia Stredné Slovensko: hospodárska monografia z roku 1934. Druhým dielom je Staré osídlenie Slovenska: Dolný Hron a Ipeľ v praveku. Nemecký preklad tu obsahovo dotvárajú aj fotografie nálezísk a nálezov, ktoré pozostávajú z rôznych druhov nádob. Rovnako keramiky a vecí dennej potreby danej doby. V knihe nájdeme aj presné druhy nákresov sídlisk, valov i prehľadné mapky nálezísk kultúr doby bronzovej, laténskej a halštatskej na dolnom Hrone a Ipli,“ konkretizuje Daša Filčíková, riaditeľka Novohradskej knižnice v Lučenci.

Ako ešte bližšie špecifikovala, do spomenutej hospodárskej monografie o strednom Slovensku prispeli pisatelia z viacerých kútov Slovenska. Autori textov boli z Bratislavy, Zvolena, Banskej Bystrice, Lučenca i Rimavskej Soboty.

Témy sú v tomto prípade rôznorodé. Zaujímavé sú články o baníckom podnikaní, o možnostiach a potrebe leteckej dopravy na Slovensku alebo o výrobných pomeroch poľnohospodárstva na Slovensku. Doplnené presnými číselnými údajmi. Čo v konečnej podobe publikácie predstavuje najmä výraznú regionálnu a historickú hodnotu.

Digitalizácia čaká aj niekdajšie firemné časopisy. Konkrétne Ohňovzdorný zpravodajca: časopis stredoslovenských keramických závodov, n.p. Elektronickú podobu dostane niekoľko čísiel od roku 1953 – 1954.

Spravodajca plnil vtedy rolu komunitného informačného kanálu. Včas a najmä pravdivo mal oboznamovať pracovníkov o ich práci, živote, úlohách a ich plnení. Určený bol všetkým pracovníkom v podniku, ktorí do neho aj pravidelne prispievali.

Dvojicu firemných časopisov určených k digitalizácii doplní Kameň: časopis zamestnancov Slovenských bazaltových kameňolomov, n.p. Lučenec. Elektronickú podobu dostanú vydania v rokoch 1952- 1957. „Spolu bude zdigitalizovaných niekoľko čísiel časopisu, ktorý obsahoval rôzne štatistiky, priebeh práce, výsledky zamestnancov závodov. Nechýbalo hodnotenie najlepších pracovníkov pri splnení mesačného plánu, rôzne úvahy a články poukazujúce na vtedajšiu aktuálnu spoločenskú i politickú situáciu,“ hovorí Filčíková.

Zdigitalizovaný fond uzatvoria informačný týždenník Lučenský družstevník z roku 1956 a týždenník  Novohradský hlas z roku 1948.

„Cieľom digitalizácie týchto diel je najmä zviditeľnenie histórie i regiónu a stredoslovenského kraja. Po digitalizácii budú diela prístupné pre študentov i širokej verejnosti. Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. V súčasnosti máme do konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) zapojených 38 verejných knižníc z celého Slovenska. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu,“ približuje Dávid Baranko z CVTI SR.

Ako uzavrel dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady.

Knižnice pre Slovensko

O praveku aj práci vo firmách. Budú sa digitalizovať ďalšie celoslovensko hodnotné tituly

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.