CVTI SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku sa rozhodla zdigitalizovať a sprístupniť svoju odbornú literatúru. Pridala sa tak ku Geografickému ústavu a Ústavu merania SAV a zapojila sa do medzinárodného projektu zameraného na digitalizáciu a sprístupnenie dokumentov  20. a 21. storočia. Projekt EODOPEN je spolufinancovaný Európskou komisiou a slovenským partnerom v medzinárodnom konzorciu je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).     

„Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Slovenskú spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)  zdigitalizovalo celkovo 8 853 strán odbornej literatúry, z toho 57 monografií a 55 čísiel odborného časopisu Zahraničná politika, do roku 2004 známeho pod názvom Listy SFPA. Okrem verejného sprístupnenia v rámci pripravovaného spoločného európskeho portálu EODOPEN je časopis Zahraničná politika už dnes dostupný v digitálnej knižnici CVTI SR. Tá  zabezpečuje sprístupňovanie digitalizovaných knižničných dokumentov pre štúdium, vedu a výskum,“ konkretizuje Tomáš Fiala, vedúci odboru knižnično-informačných služieb CVTI SR.   

Virtuálna študovňa SFPA je dostupná v rámci digitálnej knižnice CVTI SR.

Časopis Zahraničná politika sa zameriava na medzinárodnú politiku, ekonomiku a bezpečnosť a je určený najmä pre slovenského čitateľa. Dôraz sa kladie na záležitosti týkajúce sa Európy, transatlantického priestoru a úlohy Slovenska v medzinárodných zoskupeniach. Časopis aj webový portál Zahraničná politika je určený predovšetkým pre odbornú verejnosť – študentov, akademikov, politikov, diplomatov, pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií, informácie sú však podávané formou, ktorá je prístupná i neodbornej verejnosti.

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku bola založená v auguste 1993 ako otvorené nestranícke diskusné fórum o medzinárodných otázkach a zahraničnej politike Slovenskej republiky. Jej hlavným cieľom je poskytovať priestor pre otvorenú výmenu názorov o zahraničnej politike. Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v rámci svojej pôsobnosti poskytuje odborné činnosti a vydáva odborné periodické a neperiodické publikácie, ktoré slúžia na prehĺbenie poznania v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro. Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/

Zdieľaj: