Elektronické informačné zdroje

Národná vedecká knižnica CVTI SR ponúka bohatý výber elektronických informačných zdrojov (EIZ) z rôznych oblastí ľudského poznania.

Viac o informácií o EIZ nájdete na eiz.cvtisr.sk

Vzdialený prístup do EIZ

Multiodborové e-zdroje
Bookport

Služba e-výpožičiek e-kníh vydavateľstva Grada Publishing a iných v českom jazyku. Literatúra z oblasti medicínny, techniky, počítačov, spoločenských vied a ekonomiky. Ponúka tiež literatúru o osobnom rozvoji a beletriu.
Cambridge Books online

Prístup do plných textov 25 titulov kníh z oblasti duševného vlastníctva, transferu technológií, podpory podnikania.
DeGruyter

Zbierka e-kníh z oblasti vedy, techniky, strojárstva, matematiky, spoločenských a humanitných vied.
Ebook Central

Plnotextová databáza kníh z oblasti duševného vlastníctva, manažmentu, techniky, transferu technológií a životného prostredia.
EBSCOhost

Rozhranie obsahujúce multidisciplinárnu databázu eBook Collection a databázu Library Information Science and Technology abstracts, zameranú na knižničnú a informačnú vedu.
Elgaronline

Plnotextová databáza kníh zameraná na duševné vlastníctvo, transfer technológií, podporu podnikania, obchod, manažment, ekonómiu, financie a životné prostredie.
Emerald Insight

Databáza časopisov a knižných sérií z oblasti manažmentu, ekonómie, sociálnych vied, knižničnej a informačnej vedy, inžinierskych a materiálových vied.
Gale

Multiodborové databázy vydavateľstva Gale, obsahujú časopisy, referenčné zdroje z oblasti prírodných a spoločenských vied, noviny a publikácie slúžiace k poskytnutiu všeobecného prehľadu.
IGI global

Databáza poskytujúca používateľom CVTI prístup k plným textom odborných publikácií z oblasti informačných technológií a výpočtovej techniky.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology

Medzinárodný multidisciplinárny recenzovaný časopis pokrývajúci výskumné aktivity vo všetkých oblastiach nanovedy a nanotechnológií.
JoVe – Journal of Visualized Experiments

Recenzovaný indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemickým a fyzikálnym výskumom publikovaných vo forme videa.
Knovel

Databáza z oblasti techniky, prírodných a aplikovaných vied. Pracuje s interaktívnymi tabuľkami, grafmi, rovnicami, fázovými diagramami a konvertorom jednotiek.
Lippincott Wiliams and Wilkins

Databáza poskytujúca prístup do 255 titulov časopisov z oblasti medicíny vydavateľstva Lippincott Wiliams & Wilkins.
OECD iLibrary

Plnotextová databáza kníh, periodík a OECD štatistík.
ProQuest Central

Obsahuje rôzne typy dokumentov z celého sveta. Zahŕňa špecializovanú sekciu pre strednú a východnú Európu, vrátane českých a slovenských publikácií.
SAGE Counseling and Psychotherapy

Plnotextová databáza 354 kníh z oblasti poradenstva a psychoterapie.
Sage Research Methods

Zbierka výskumných metód, obsahuje príspevky vo forme referenčných diel, článkov a inštruktážnych videí z oblasti spoločenských vied.
ScienceDirect

Plnotextová multidisciplinárna vedecká databáza, obsahuje texty z oblasti medicíny, techniky, ekonomiky, technických, prírodných i ekonomických vied.
Scopus

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza. Vyhľadáva v zdrojoch a patentoch z oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských a technických vied.
SpringerLink

Databáza elektronických časopisov kníh z oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských a humanitných vied.
SpringerNature

Plnotextová databáza 87 časopisov z oblasti biomedicíny.
Taylor & Francis

Plnotextová databáza časopisov a kníh. Pokrýva širokú škálu disciplín, vrátane humanitných a spoločenských vied, behaviorálnej vedy, práva, prírodných vied, technológií a medicíny.
Water resources research

Interdisciplinárny časopis, ktorý publikuje pôvodné výskumy v oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré zahŕňajú úlohu vody.
Web of Science

Bibliografická databáza poskytujúca prístup do citačných indexov, databáz a nástrojov na hodnotenie vedy.
Wiley Online Library

Plnotextová databáza časopisov z oblasti prírodných vied, medicíny, technických, spoločenských, humanitných vied a medicíny.

 

Špecializované e-zdroje
ACM digital library

Plnotextová digitálna knižnica obsahujúca texty časopisov z oblasti počítačovej vedy, zborníky z konferencií a iné publikácie spoločnosti Association for Computing Machinery.
APS – American Physical Society

Plnotextová databáza obsahujúca texty popredných časopisov z oblasti fyziky, vydávaných American Physical Society.
APS – American Physical Society – Physical Review Journals

Plnotextová zbierka 13 popredných recenzovaných vedeckých časopisov z oblasti fyziky, ktoré vydáva American Physical Society.
BIO One Complete

Plnotextová kolekcia 188 titulov e-časopisov a 3 knižných sérií z oblasti biológie organizmov, ekológie a vied o životnom prostredí.
CELL

Plnotextový časopis z oblasti experimentálnej biológie. Prináša výsledky výskumu z oblastí bunkovej a molekulárnej biológie, imunológie, neurovedy, virológie, ľudskej genetiky.
European Source Online (ESO)

Prístup k webovým stránkam, dokumentom a publikáciám EÚ a iných medzinárodných inštitúcií a vlád jednotlivých krajín.
IEEE/IET Electronic Library (IEL)

Plnotextová databáza technickej literatúry z oblasti elektroinžinierstva a informatiky. Obsahuje časopisy, zborníky a štandardy z kľúčových oblastí techniky.
Neuron

Časopis z oblasti neurovedy, venujúci sa interdisciplinárnym stratégiám, integrujúcim viaceré prístupy k senzorickým, motorickým a vyšším kognitívnym funkciám.
New England Journal of Medicine (NEJM)

Popredný lekársky časopis. Sprístupňuje recenzované články a interaktívny klinický obsah určený lekárom, výskumníkom a pedagógom.
NEJM Catalyst

Recenzovaný časopis urýchľujúci transformáciu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Vysvetľuje ako majú byť poskytované, organizované a financované zdravotnícke služby.
NEJM Journal Watch

Časopis pre praktických lekárov, sestrám a zdravotníckemu personálu. Zhrnuté výskumy sú doplnené o komentáre lekárovej z dennej praxe.
PubMED

Databáza z oblasti medicíny knižnice U.S. National Library of Medicine. Obsahuje odkazy na články z oblasti biomedicíny.
Wolters Kluwer

Databáza vedeckých informácií z oblasti medicíny a zdravotníctva pre profesionálov, vedcov, výskumných pracovníkov a študentov.

 

Citačné databázy
Web of Science

Bibliografická databáza poskytujúca prístup do citačných indexov, databáz a nástrojov na hodnotenie vedy.
Scopus

Multidisciplinárna bibliografická a scientometrická databáza. Vyhľadáva v zdrojoch a patentoch z oblasti vedy, techniky, medicíny, spoločenských a technických vied.
Zdieľaj: