Depozitná knižnica OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Štatút  Depozitnej knižnice OECD získalo CVTI SR v roku 2001. Poslaním DK OECD je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a ďalších informačných zdrojov OECD.

Študovňa špeciálnej literatúry je na 1. poschodí v sídle CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A. Pre verejnosť je sprístupnená v čase

pondelok – štvrtok: 10.00 – 17.00 h
                     piatok: 10.00 – 16.00 h.

V prípade záujmu o publikácie OECD kontaktujte číslo 02/69 253  240.

Fond

Dokumenty Depozitnej knižnice OECD predstavujú vysoko špecializované štúdie a analýzy odrážajúce aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických vecí. 

Fond

  • obsahuje monografie, výročné správy, štúdie, konferenčné materiály, štatistické prehľady, periodiká a ďalšie dokumenty v anglickom jazyku sprístupňované v študovni DK OECD formou prezenčných výpožičiek,
     
  • knižničný fond CVTI SR obsahuje aj ďalšie exempláre dokumentov OECD v anglickom a francúzskom jazyku (získavané z tzv. kvóty, určenej pre Slovenskú republiku), ktoré sú sprístupňované formou absenčných výpožičiek).

Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nájdete pravidelne aktualizované anotácie najnovších vybraných, pre Slovensko relevantných, publikácií OECD
 

Zdieľaj: