Depozitná knižnica OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

Štatút  Depozitnej knižnice OECD získalo CVTI SR v roku 2001. Poslaním DK OECD je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a ďalších informačných zdrojov OECD.

Publikácie Depozitnej knižnice sprístupňujeme v priestoroch všeobecnej študovne Vedeckej knižnice CVTI SR v čase bežných otváracích hodín.             

V prípade záujmu o publikácie OECD kontaktujte číslo 02/69 253  240 alebo mailom na adrese: patlib@cvtisr.sk .

Fond

Dokumenty Depozitnej knižnice OECD predstavujú vysoko špecializované štúdie a analýzy odrážajúce aktuálny medzinárodný vývoj a zmeny v oblasti ekonomiky, hospodárstva, sociálnych a politických vecí. 

Fond

  • obsahuje monografie, výročné správy, štúdie, konferenčné materiály, štatistické prehľady, periodiká a ďalšie dokumenty v anglickom jazyku sprístupňované v študovni DK OECD formou prezenčných výpožičiek,
     
  • knižničný fond CVTI SR obsahuje aj ďalšie exempláre dokumentov OECD v anglickom a francúzskom jazyku (získavané z tzv. kvóty, určenej pre Slovenskú republiku), ktoré sú sprístupňované formou absenčných výpožičiek).

Na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nájdete pravidelne aktualizované anotácie najnovších vybraných, pre Slovensko relevantných, publikácií OECD
 

Zdieľaj: