O projekte
Zoznam partnerských knižníc
Podmienky a predmet spolupráce
PR výstupy

Spoločnosť sa rapídnou rýchlosťou transformuje v dôsledku 4. priemyselnej revolúcie, vplyvom klimatických zmien či posunom života ľudí do online prostredia. Knižnice, ako otvorené a dostupné miesta pre širokú verejnosť, by mali využiť svoju pozíciu a pripraviť verejnosť v rámci možností na blízku budúcnosť. Centrum vedecko-technických informácií SR sa práve preto rozhodlo aktívne podporiť verejné knižnice a vytvoriť sieť spolupracujúcich knižníc, ktoré budú spoločne podporovať nové digitálne zručnosti obyvateľov a prinášať inovatívne služby v rámci projektu Partnerské knižnice.

Cieľom projektu Partnerské knižnice je intenzifikácia využitia knižníc ako miest pre získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, počítačových a Industry 4.0 zručností, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov.

Partnerská knižnica v prípade záujmu získa možnosť zabezpečenia digitalizácie, komplexného spracovania, online sprístupnenia a archivácie dokumentov z vlastného fondu. CVTI SR tiež prispeje k celoživotnému vzdelávaniu zamestnancov partnerskej knižnice prostredníctvom kurzov, seminárov či workshopov. Zabezpečíme realizáciu nových služieb v partnerskej knižnici a zastrešíme vybudovanie a sprevádzkovanie kreatívnej dielne Fablab či Virtuálnej študovne odbornej literatúry. V neposlednom rade bude partnerská knižnica zapojená do projektov realizovaných ministerstvom školstva a CVTI SR. 

Dlhodobým zámerom CVTI SR je podpora digitálnej gramotnosti, rozvoja kreativity či vedeckého a technického myslenia širokej verejnosti. Práve preto poskytneme partnerskej knižnici plnú súčinnosť pri vzdelávacích aktivitách a vyškolíme knihovníkov tak, aby vedeli napríklad vzbudzovať záujem o programovanie, robotiku či 3D tlač. Knižnica by sa tak z časti mohla stať aj centrom podpory IKT kompetencií, kde budú v príjemnom a známom prostredí vítané všetky vekové kategórie občanov. 

Považujeme tiež za nevyhnutné zjednodušiť a zefektívniť prístup k elektronickým informačným
zdrojom. Zrušili sme preto poplatky za registrácie, pripravujeme nový systém online registrácie a práve verejné knižnice môžu prispieť k rozširovaniu povedomia o možnostiach bezplatného prístupu k odborným e-zdrojom. Verejnosť tak získa vo svojej miestnej knižnici informačných špecialistov, ktorí budú schopní pomôcť s vyhľadávaním odborných informácií a spracovávať komplexné rešerše. Používateľ by tiež v rámci možností mal získať prístup ku knižnično-informačným službám CVTI SR prostredníctvom svojej miestnej knižnice.

Galéria vybraných aktivít:

Knižnica
  Web
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave   www.kniznica-rv.sk 
Zemplínska knižnica v Trebišove   www.kniznicatv.sk 
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede   www.kniznicads.sk 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave   www.kniznicatrnava.sk 
Krajská knižnica v Žiline    www.krajskakniznicazilina.sk
Podduklianska knižnica vo Svidníku   www.podduklianskakniznica.sk
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou   www.kniznicavranov.sk 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne   www.vkmr.sk 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene   www.kskls.sk 
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove   www.kniznica-poh.sk 
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni   www.kniznicasl.sk 
Poddtatranská knižnica v Poprade   www.kniznicapp.sk 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove   www.gutgesel.sk 
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre   www.krajskakniznicanitra.sk 
Vihorlatská knižnica v Humennom   www.vkhe.sk 
Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši   www.kniznicagfb.sk 
Knižnica Jána Henkela v Levoči   www.kniznicalevoca.sk 
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici   www.vkmk.sk 
Knižnica Jána Kollára v Kremnici   www.kjkk.sk 
Hontiasnko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši   www.hnk-vk.sk 
Novohradská knižnica v Lučenci   www.nklc.sk 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote   www.kmh.sk 
Záhorská knižnica v Senici   www.zahorskakniznica.eu 
Kysucká knižnica v Čadci   www.kniznica-cadca.sk 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne   oravskakniznica.sk 
Knižnica pre mládež mesta Košice   www.kosicekmk.sk 
Galantská knižnica   www.galantskakniznica.sk
Tekovská knižnica v Leviciach   www.kniznicalevice.sk
Mestská knižnica Ružomberok   www.kniznicark.sk 
Turčianska knižnica v Martine   www.turcianskakniznica.sk/
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi   www.hnkpd.sk
Považská knižnica v P. Bystrici   www.kniznicapb.sk
Miestna knižnica Dúbravka   www.dubravka.sk
Staromestská knižnica   www.starlib.sk
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela   www.library.umb.sk
Knižnica
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
www.kniznica-rv.sk 
Zemplínska knižnica v Trebišove
www.kniznicatv.sk 
Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
www.kniznicads.sk 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
www.kniznicatrnava.sk 
Krajská knižnica v Žiline
www.krajskakniznicazilina.sk
Podduklianska knižnica vo Svidníku
www.podduklianskakniznica.sk
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
www.kniznicavranov.sk 
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
www.vkmr.sk 
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
www.kskls.sk 
Krajská knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
www.kniznica-poh.sk 
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni
www.kniznicasl.sk 
Poddtatranská knižnica v Poprade
www.kniznicapp.sk 
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
www.gutgesel.sk 
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
www.krajskakniznicanitra.sk 
Vihorlatská knižnica v Humennom
www.vkhe.sk 
Liptovská knižnica GFB v Liptovskom Mikuláši
www.kniznicagfb.sk 
Knižnica Jána Henkela v Levoči
www.kniznicalevoca.sk 
Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici
www.vkmk.sk 
Knižnica Jána Kollára v Kremnici
www.kjkk.sk 
Hontiasnko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
www.hnk-vk.sk 
Novohradská knižnica v Lučenci
www.nklc.sk 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote
www.kmh.sk 
Záhorská knižnica v Senici
www.zahorskakniznica.eu 
Kysucká knižnica v Čadci
www.kniznica-cadca.sk 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne
oravskakniznica.sk 
Knižnica pre mládež mesta Košice
www.kosicekmk.sk 
Galantská knižnica
www.galantskakniznica.sk
Tekovská knižnica v Leviciach
www.kniznicalevice.sk
Mestská knižnica Ružomberok
www.kniznicark.sk 
Turčianska knižnica v Martine
www.turcianskakniznica.sk/
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
www.hnkpd.sk
Považská knižnica v P. Bystrici
www.kniznicapb.sk
Miestna knižnica Dúbravka
www.dubravka.sk
Staromestská knižnica
www.starlib.sk
Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
www.library.umb.sk

Podmienkou zapojenia verejnej knižnice je podpísanie dohody o spolupráci. Dohodu je možné uzavrieť na ľubovoľnú dobu a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady, všetky služby poskytujeme zdarma. Predmetom dohody je vzájomná spolupráca na vybraných aktivitách v nasledujúcich oblastiach:
 • sprevádzkovanie Virtuálnej študovne odbornej literatúry,
 • zabezpečenie digitalizácie, komplexného spracovania, online sprístupnenia a archivácie dokumentov z partnerskej knižnice
 • sprevádzkovanie digitálnej knižnice a jej sprístupnenie pre čitateľov partnerskej knižnice
 • realizácie odborných seminárov, workshopov a odborných konferencií,
 • zabezpečovanie celoživotného vzdelávania zamestnancov partnerskej prostredníctvom kurzov realizovaných CVTI SR,
 • sprístupnenie predplatených elektronických informačných zdrojov používateľom partnerskej knižnice
 • pomoci s vybudovaním a prevádzkou kreatívnej dielne Fablab,
 • zapojenie partnerskej knižnice do ďalších projektov realizovaných ministerstvom školstva a CVTI SR,
 • prevádzkovanie knižnično-informačných služieb CVTI SR v priestoroch partnerskej knižnice
 • zabezpečovanie ďalších činností spojených so zabezpečovaním knižnično-informačných služieb,
 • technického zabezpečenia knižnično-informačných služieb CVTI SR v priestoroch partnerskej knižnice
 • komplexného zabezpečovania realizácie nových knižnično-informačných služieb,
 • vzniku a prevádzky študovní CVTI SR v priestoroch partnerskej
 • spolupráce na tvorbe metodických a koncepčných materiálov v oblasti identifikácie a realizácie nových modelov poskytovania knižnično-informačných služieb,
 • dosahovania iných spoločných cieľov oboch zmluvných strán , ktoré budú vo verejnom záujme.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o pridanie sa do siete partnerských knižníc CVTI SR kontaktujte helpdesk.

Zdieľaj: